Djurskyddsinspektörer uppmärksammas för sitt viktiga arbete!

Sätt på TV4 kl. 21:00 idag och se när ett väldigt viktigt arbete utförs. Idag börjar nämligen TV4:s serie Djurskyddsinspektörerna. Så här skriver TV4 själva om serien i sin tablå på sin hemsida: ”Här skildras vardagen för djurens bästa vänner, djurinspektörer. De arbetar på länsstyrelsen i Kristianstad och deras uppgift är att kontrollera djur som hålls av människor. Målet är att se till så att djuren behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.”

Ingen kan väl ha några invändningar mot att det arbete som djurskyddsinspektörerna genomför är oerhört värdefullt och viktigt. Däremot visade en rapport som Naturvetarna publicerade under 2013 att det finns stora problem med tillsynen.

Hot, våld och jävsproblematik är vardag för många av inspektörerna. Brist på resurser är också en fråga som sticker ut. En stor del av djurskyddsinspektörernas tid går vidare åt till administrativa uppgifter, i vår enkät svarade ca 80 procent av respondenterna att de lägger 60-80 procent av sin arbetstid på administration. Detta hänger också ihop med Statskontorets rapport som kom 2011 där man säger att kontrollerna blivit mer likvärdiga sen tillsynen flyttades till länsstyrelsen men också att man bara åker på anmälningsärenden numera. Det finns helt enkelt inte tid och resurser till så mycket förebyggande arbete.

Vår rapport visar på en ohållbar arbetsmiljö och Sjöstrandsutredningen – om statens framtida regionala förvaltning – har å sin sida satt fingret på att det finns alltför stora variationer i hur tillsynen bedrivs på länsstyrelserna. Tillsynen är inte likvärdig runtom i Sverige! Detta påverkar förutsägbarheten och likabehandlingen inom rättstillämpningen negativt, vilket är förödande för trovärdigheten för tillsynen. Naturvetarna anser att en statlig utredning bör tillsättas omgående som fokuserar på hur en likvärdig, lärande, funktionell och effektiv tillsyn kan uppnås.

Om du sätter dig ner framför TV4 senare ikväll kommer du som sagt att få se ett mycket viktigt arbete utföras. Vi tycker självfallet att det är oerhört glädjande att en våra professioner lyfts fram och fokus ska naturligtvis ligga på det arbete de utför. Men Naturvetarna vill ändå ta tillfället i akt att medvetandegöra de underliggande problem som finns inom djurskyddskontrollen; såväl vad gäller organisation, resurser, variationer i tillsyn över landet, hot och våldsproblematik m.m. Vi hoppas också att landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och länsstyrelserna, nu när frågan aktualiseras med anledning av TV4s program, vill träffa oss för att diskutera vägar framåt.