Enough is enough!

Häromdagen fick Jusek, ett av våra systerförbund inom Saco, ett mycket bra genomslag i media om en undersökning kring hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet som man just färdigställt. Väldigt bra jobbat vill jag säga till alla som arbetat med detta på Jusek, kul med kompetenta och duktiga medarbetare i Saco-federationen! Men där slutar väl dessvärre allt positivt som finns att säga om saken. Bakgrunden till att man får ett stort genomslag är nämligen ytterst tragisk.

Juseks rapport visar att på Kronofogden har nästintill 60 procent av medlemmarna svarat att de utsatts för våld, hot, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan. Det intressanta i detta är att om man tittar närmare på vad Kronofogden gör så påminner de i sin myndighetsutövning i viss mån om tillsyn som våra medlemmar arbetar med.

Sveriges Veterinärförbund genomförde i december 2013 en enkätundersökning bland sina medlemmar i myndighetstjänst. 45 procent i denna undersökning svarade att de blivit utsatta för hot. Många av dessa veterinärer arbetar på länsstyrelsen med djurskyddskontroll. När vi själva gjorde en kartläggning kring våra medlemmar inom djurskyddskontroll på länsstyrelsen, djurskyddsinspektörer, svarade 70 procent att de utsatts för hot i sin tjänsteutövning.

Min slutsats kring dessa olika undersökningar och tidigare rapporter som akademikerförbundet SSR har skrivit om socialsekreterares mycket utsatta position vad det gäller hot och våld är att dessa olika professioner delvis har vissa beröringspunkter i myndighetsutövningen. Beröringspunkten är att myndighetsutövningen kan ha en väldigt direkt påverkan på individer och att den i mångt och mycket har många paralleller med polisiär myndighetsutövning. Det handlar ofta om direkta ingripanden av olika former.

I vår undersökning ingick också  livsmedels- och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och även dessa professioner visade upp en alarmerande nivå när det gäller hotproblematiken. Skulle man dessutom bryta ner detta på inspektörer som främst kommer i direktkontakt med individer i olika tillsynsärenden (snarare än stora företag) skulle denna siffra bli än värre.

Alla dessa fackförbund visar alltså upp att situationen kring hot och våld ser katastrofal ut för våra olika professionsgrupper som arbetar med en viss typ av myndighetsutövning. Det leder mig till en hypotes om att det kanske är just i fall med myndighetsutövning som kan ha en sådan direkt inverkan på individer vad gäller deras husdjur, boskap, näringsverksamhet, tillgångar, barn, försörjning m.m. som hotproblematiken är som värst. Tittar man på statistiken så förefaller det verkligen vara så.

Slutsatsen som de olika Saco-förbunden (Naturvetarna inkluderat) alltid drar kring våra professioner som är utsatta för hot och våld i stor utsträckning är att arbetsgivarna måste arbeta aktivt med frågan. Det ligger någonstans i sakens natur då vi är en arbetsmarknadspart och den andra parten är just arbetsgivarna. Men för dessa professioner som är så utsatta för hot och alla i viss mån arbetar med en liknande typ av myndighetsutövning är det frågan om det räcker.

Jag tror att sådana här yrkesgrupper i längden skulle behöva ett bättre skydd i lagstiftning. Vissa av dem (till exempel djurskyddsinspektörer) har redan ett lite bättre skydd än andra i lagstiftning. Men eftersom jag redan har dragit paralleller till polisiär verksamhet är det intressant att snegla på det långtgående skydd som poliser har i lagstiftning när det gäller utredningar.

Kanske måste vi (förbunden) någonstans inse att det är ett inbyggt systemfel kring vissa professioner som arbetar med myndighetsutövning att denna problematik kvarstår och att vi inte kan lösa det hur duktiga arbetsgivarna än blir? Den enda vägen framåt kanske består i att de olika Saco-förbunden gör gemensam sak, hur disparata våra olika grupper än kan te sig vid en första anblick, i att driva att dessa professioner bör ha ett mer långtgående skydd i lagstiftning?

Nu är inte detta extremt genomtänkt (det är trots allt ett blogginlägg:) men personligen börjar jag rätt ut sagt tycka att det börjar bli tröttsamt att läsa om dessa återkommande rapporter om hot och våld inom myndighetsutövning och jag vill ha till en förändring. NU!

Hylla den som hyllas bör, dags för skyddsombudens dag!

Den 23 oktober uppmärksammar Saco skyddsombud genom Skyddsombudens dag, för att synliggöra skyddsombudens viktiga uppdrag. En av de frågor som skyddsombud kan arbeta med, i samverkan med arbetsgivaren och lokala fackliga organisationer, är förebyggande åtgärder när det gäller hot och våld. Eftersom detta, som jag skrivit om vid upprepade tillfällen, numera förekommer i en allt större omfattning på nätet för flera av våra professioner är det en komplex fråga.

En svår men också otroligt inspirerande utmaning för de skyddsombud som berörs av detta, där de självfallet också behöver få stöd från Naturvetarna och Saco. Skyddsombud kan göra en väldigt stor insats när det gäller detta och hur arbetsgivare hanterar dessa frågor. Karin Fristedt, arbetsmiljöutredare på Saco, har redan uttryckt väldigt väl i ett blogginlägg, som jag citerar här nedan, det oerhört viktiga arbete som skyddsombud gör.

”En betraktelse över livet ger bilden av att det som fungerar märker man inte så mycket av. Vi förväntar oss att bussen ska komma i tid och när den är försenad blir vi upprörda. På samma sätt förväntar sig nog de flesta av oss att i 2000-talets Sverige ska vi ha kommit så långt, att arbetsmiljön på våra arbetsplatser är god, eller åtminstone tillfredsställande. Och många gånger är ju så fallet. Men inte alltid.

Uppdraget som skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden man kan få av sina kollegor. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön men arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter, skyddsombuden. Kanske tycker du inte alltid att ert skyddsombud märks, och när han/hon gör det, kommer med en del svåra frågor. Kanske en sådan där undersökande och pådrivande person. Men, det är ju just det som är skyddsombudets uppdrag.

Att se till att allt rullar på, i den eviga cirkeln av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att se till att arbetsgivaren undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp – allt det som krävs för att du och dina kollegor ska få en bra, säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Det är alltså av stor betydelse att skyddsombuden får bra förutsättningar och verktyg för att utföra sitt uppdrag…

…alla har vi glädje av ett duktigt skyddsombud; arbetstagarna, den fackliga organisationen och inte minst arbetsgivarna. Nu är det dags att synliggöra våra hjältar i det fördolda – skyddsombuden!”

Fokus för Skyddsombudens dag är en föreläsning som hålls på Saco under förmiddagen den 23:e, men som även kan följas på Saco play, om kontorets och arbetets inverkan på hälsa och produktivitet. Föreläsningen bygger på ett projekt som Stressforskningsinstitutet genomfört kring dessa frågor. Alla skyddsombud är självfallet välkomna men även andra som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.