Var det verkligen en fullkomlig överraskning?

Kom det verkligen som en fullkomlig överraskning när Naturvetarnas och de andra akademikerförbundens igår sa upp det avtal som möjliggjort för medlemmar inom industrin att vara med i både ett Saco-förbund och Unionen till en medlemsavgift? Enligt tidningen Kollega kom beskedet helt utan förvarning, men faktum är att Akademikerförbunden och Unionen länge varit överens om att möjligheten till dubbelanslutning ska tas bort.

Tiden har hunnit ikapp överenskommelsen om dubbelanslutning som är från 1970-talet. Idag blir förbunden starkare genom att vara tydliga i sina krav och i medlemmarnas förbundstillhörighet. Men trots att man varit överens har ingenting hänt.

Orsaken är att förbunden inte varit överens om hur processen skulle gå till. För Naturvetarna och de andra akademikerförbunden har det varit viktigt att förändringen skulle ske så smidigt som möjligt och undvika oreda och merarbete för de lokala klubbarna. Vi ville därför att dubbelanslutningen skulle upphöra samtidigt för alla medlemmar, oavsett förbundstillhörighet. Unionen, å sin sida, ville ta ett förbund i taget. För att bryta det dödläge som uppstått, bestämdes sig Naturvetarna och våra systerförbund för att gemensamt göra slag i saken. Att det skulle komma just igår, var därför den stora överraskningen, inget annat.

Tycker då inte Naturvetarna och de andra akademikerförbunden att det är bra att samverka och få gemensam styrka på arbetsplatserna? Jo, absolut. Det är därför akademikerförbunden samarbetar lokalt i gemensamma föreningar – akademikerföreningarna. Akademikerförbunden har gemensam värdegrund som vilar på betydelsen av akademikernas kompetens och vikten av att de får erkännande för sin kompetens och sitt ansvarstagande för verksamheten, inte minst i lönen.

I vissa frågor är akademikerföreningarna och unionenklubbarna överens och då är det en styrka att samverka för att få en samlad röst på arbetsplatsen. I andra frågor har vi och Unionen olika åsikter, som till exempel i löneavtalen. Om medlemmar då tillhör två förbund med olika krav skapar det otydlighet och det blir svårt att företräda medlemmarna på bästa sätt. Det är klart att klubbarna ska fortsätta att samordna sig när det är positivt för medlemmarna. Skillnaden mot tidigare blir att det kommer att vara tydligt vem som företräder varje enskild medlem och vem som har medlemmens mandat att föra hans eller hennes talan. Otydlighet om roller och ansvar bäddar alltid för problem som inte gynnar någon.

Naturvetarnas hela verksamhet bygger på expertkunskaper om naturvetares kompetenser, möjligheter, branscher och arbetsmarknad – skräddarsytt och exklusivt för medlemmarna. Vi försöker förvalta uppdraget från våra medlemmar så att det alltid ska vara till gagn för både den enskilde medlemmen och för naturvetargruppen som helhet. Därför arbetar vi aktivt med frågor om den naturvetenskapliga forskningens förutsättningar, de naturvetenskapliga professionernas ställning samt villkor för naturvetares branscher. Vi satsar förbundets resurser på att ge kvalificerad service till medlemmarna och samtidigt företräda naturvetares intressen på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi är övertygade om att naturvetares insatser är avgörande för en positiv samhällsutveckling. Därför satsar vi på att bli en ännu starkare företrädare för naturvetare och samlad kraft för naturvetares frågor! Så naturvetare får möjlighet att göra skillnad, för oss alla!