Forskning i statens tjänst – men utan anställning

Året har hunnit bli 2018, ändå finns det än idag forskare som arbetar utan anställning på statliga myndigheter. Varför tillåts myndigheter att hålla sig med arbetskraft utan anständiga villkor (=utan lön, utan tillgång till sociala skyddsnät)? De statliga lärosätena erbjuder stipendier istället för anställning som postdoktorer och sätter därmed många forskare i en osäker sits.

SULF och Naturvetarna kräver att staten tar sitt ansvar som arbetsgivare och skärper regelverket så att lärosätena inte kan omvandla externa medel till stipendier för postdoktorer https://www.svd.se/skandal-att-staten-utnyttjar-forskare . Arbetet som postdoktorer utför ska ersättas med lön och samtliga postdoktorer ska omfattas av samma anställnings- och arbetsmiljöregler som andra anställda.

I dag har Naturvetarna tillsammans med SULF genomfört ett seminarium här i Almedalen för att synliggöra och diskutera förutsättningarna för alla de postdoks på stipendium som jobbar utan att få lön och likvärdiga villkor som de anställda postdoktor som finns på våra lärosäten. För oss på Naturvetarna är detta en viktig fråga, vår kongress har beslutat att stipendium är något som ska omvandlas till lön och anställning på våra lärosäten.

Många postdoktorer får idag stipendium som har omvandlats av bidrag från externa forskningsfinansiärer, oftast forskningsstiftelser eller via forskningsprogram inom EU. Här kan våra politiker agera för att stoppa detta otyg, liksom de har instruerat de statliga forskningsfinansiärerna såsom VR, FORTE, FORMAS m.fl. att upphöra med stipendium.

Det innebär att om man får ett postdoktor-anslag från en statlig forskningsfinansiär för att forska vid ett utländskt lärosäte så får man numera en så kallad URA (Utlandsreseavtals) anställning, vilket innebär att man är utstationerad från ett universitet eller högskola och bibehåller sin sociala trygghet i Sverige inklusive sjukpenninggrundande inkomst när man kommer hem. Många postdoks är i familjebildande ålder och vi anser att det ska gå att kombinera en forskarkarriär med att starta familj. Naturvetarna tycker därför att detta är en viktig och positiv förändring som ger lika möjligheter för män och kvinnor att satsa på en forskarkarriär efter disputation.

Vid seminariet framkom det att Karin Dahlman-Wright från Karolinska Institutet är övertygad om att dessa vid lärosätet inrättade stipendium kommer att försvinna på sikt.

Ett argument som ofta har förts fram i debatten kring syftet med stipendium är att dessa personer inte ska/kommer stanna i Sverige och att det då skulle vara acceptabelt att ha sämre villkor under en begränsad tid. Vi som fackförbund håller inte med.

Jobbar man i Sverige på ett statligt lärosäte ska man ha samma villkor och möjligheter som andra anställda som utför samma arbetsuppgifter, inklusive möjligheten att vara föräldraledig med en rimlig ekonomisk standard (föräldrapenning på SGI-nivå). Stipendium kvalificerar inte till a-kassa, pension eller föräldrapenning. Vi har under de senaste åren företrätt medlemmar som har hamnat i djupt tragiska situationer då de gått från en avlönad anställning till ett stipendium med alla dess konsekvenser.

Ett väldigt positivt löfte avslutade seminariet, att vi som arbetsmarknadens parter Naturvetarna och SULF tillsammans med Karolinska Institutet och Uppsala Universitet lovade att sätta oss ner och försöka hitta gemensamma lösningar på stipendieproblemet!

Andreas Nyström Förhandlingschef offentlig sektor, Docent Tekn Dr. Har själv genomfört en stipendiefinansierad postdok i USA.

Research on behalf of the state – but without proper employment

Debate regarding stipend financed Postdoc’s at Almedalen, 3 July 2018

Well, it is now 2018 and yet there are still researchers who work at Universities without having a proper paid position. Why are Universities allowed to employ people without giving them decent working conditions (= without proper salary, without access to the social security system)? These state-owned Universities and Colleges offer scholarships instead of postdoctoral employment, which puts many researchers in an uncertain situation.

SULF and Naturvetarna demand that the state takes its responsibility as an employer and tightens up regulations so that institutions cannot convert external funding into postdoctoral scholarships, (see https://www.svd.se/skandal-at-stat-utnyttjarforskare). The work of postdoctoral employees must be paid by a proper salary, and all postdocs must enjoy the same employment and occupational health conditions as other employees.

Today, Naturvetarna, together with SULF, has led a seminar here at Almedalen to highlight and discuss the conditions for all postdocs who work without a salary and who do not enjoy the same rights as the people employed as postdocs higher education institutions. This is an important issue for us at Naturvetarna. Our Congress has taken a decision that scholarships must be converted to salaried, proper employment at our higher education institutions.

Today, many postdocs receive scholarships that have been transformed from contributions from external research financiers, usually research foundations or through EU research programmes. On this issue, our politicians can act to stop this bad practice, just as they have instructed state research financiers such as VR, FORTE, FORMAS and others to stop using scholarships.

This means that if you receive a postdoctoral grant from a state research fund to work at a foreign higher education institution, you will now receive what is known as a URA (Foreign Travel Agreement) position, which means that you are posted from a university or college in Sweden and retain your social security entitlements in Sweden, including sickness benefit-based income level for when you return home. Many postdocs are at an age where it is normal to start a family, and we think it should be possible to combine a research career with having a family. Consequently, Naturvetarna believe that this is an important and positive change that provides equal opportunities for women and men to invest in a career in research after completing a PhD.

At the seminar Karin Dahlman-Wright made it clear that she thinks that the stipends created at KI will disappear in the near future.

One argument that has often been put forward in the debate about the purpose of scholarships is that scholarship-recipients will not be staying in Sweden long, so it would then be acceptable for them to work under poorer conditions for a limited period of time. As unions, we do not agree.

If you work in Sweden at a state university, you must have the same conditions and opportunities as other employees who carry out the same working tasks, including the opportunity to take parental leave with reasonable financial compensation, (parental benefits at sick-pay level). Scholarships do not qualify recipients for membership of unemployment insurance funds, pension contributions or parental benefits. Over the course of the past few years, we have represented members who have found themselves in deeply tragic situations because they have moved from paid employment to a scholarship, with all the consequences that this loss of rights brings.

A very positive promise ended the seminar, that we as the parties on the labor market, Naturvetarna and SULF together with Karolinska Institutet and Uppsala University promised to sit down and try to find common solutions to the scholarship problem!

Andreas Nyström, Chief Negotiator (Public Sector), is an Associate Professor and Doctor of Philosophy in Technology. He completed a scholarship-funded postdoctorate position in the USA.